free

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technická oblasť

Nutné opravy, údržba

Počas 20 rokov používania došlo na objekte k značnému technickému a morálnemu opotrebeniu. Dlhodobo poddimenzovaný objem investícii do rekonštrukcie spôsobil, že niektoré závady si vyžadujú okamžitý zásah, ktorým sa predíde väčším materiálnym škodám. To sa týka tak samotného exteriéru objektu ako aj jeho interiéru. Väčšinu nižšie uvedených bodov sme schopní a nútení zrealizovať ešte v tomto kalendárnom roku. Výnimku predstavuje protipožiarny náter, ktorý plánujme uskutočniť v dohľadnom čase v rámci prostriedkov z eurofondov.

 

 

EXTERIÉR:

1. strecha - má viacero častí, na ktorých chýba krytina. Riešenie tejto závady je veľmi naliehavé, pričom jej odstránenie si nevyžaduje príliš veľa finančných prostriedkov. Po jej zaplátaní ale bude nutné klásť väčší dôraz na ochranu pred prístupom nepovolaných osôb. To chceme zabezpečiť jednak fyzickými zábranami, ako aj dôslednejším monitorovaním objektu za pomoci vlastných zamestnancov, priemyselného kamerového systému a prípadne aj v rámci spolupráce s príslušníkmi Mestskej polície.

 

2. betónové pätky nosníkov -  pre zabránenie ďalšiemu povrchovému zvetrávaniu je potrebné urobiť nové opláštenie.

 

3. bočné stavebné vráta - pôvodne určené len na obdobie počas výstavby. Sú najväčším zdrojom úniku tepla pre svoju netesnosť a technickú nespôsobilosť pre tieto potreby. Výmena za izolované rolovacie dvere.

 

INTERIÉR:

1. protipožiarna ochrana stropu a nosníkov - vzhľadom na náročnosť posúdenia technického stavu protipožiarneho náteru, ktorého schválená spôsobilosť skončila len v septembri 2005, neexistuje k dnešnému dňu záväzné stanovisko príslušných orgánov. Až na základe tohoto posudku je možné relevantne rozhodnúť o predĺžení spôsobilosti alebo o potrebe obnovenia protipožiarneho náteru.

 

2. morálne opotrebenie osvetlenia - výmena starých osvetľovacích telies s nezodpovedajúcimi technickými parametrami za modernejšie a úspornejšie svetelné technológie.

 

3. palubovka v tomto roku najobjemnejšia investícia (1,7 mil. Sk) spojená s radikálnou zmenou členenia plochy. Momentálnu klasickú parketovú palubovku by sme chceli nahradiť v celom rozsahu povrchom novej generácie zo špeciálnych zmesí polypropylénu. Je to síce nákladnejšie riešenie ako opätovná povrchová úprava parkiet, ale jeho prínosom je výrazné kvalitatívne zlepšenie podmienok pre samotné športy, ako aj rozšírenie ich škály. V súčasnosti je hracia plocha (asi 3000 m2) rozčlenená na hlavné horizontálne ihrisko s rozmerom 40 x 20m a dve vertikálne bočné s rozmermi 36 x 16m. Takéto rozdelenie spôsobuje problém pri využívaní. Pri obsadenej hlavnej ploche, nie je o bočné ihriska záujem, nakoľko veľkostne nezodpovedajú potrebám, napríklad futsalu. Jediným pravidelným užívateľom je iba florbal a aj to na úkor kvality. Racionálnym riešením  tejto situácie by bolo rozdeliť plochu na tri vertikálne ihriská, pričom každé bude mať rozmery 40 x 20m zodpovedajúce veľkostným potrebám akéhokoľvek kolektívneho športu. Týmto spôsobom sa zásadne zmení vyťaženosť, keď budú môcť prebiehať viaceré aktivity v jednom čase. (Grafické podoby členenia hracej plochy sú v prílohe.)

 >>>> GRAFICKÝ NÁVRH

 

4. kúrenie - zrealizujeme efektívnejšie riadenie jednotlivých vetiev ústredného kúrenia aby sa zabezpečilo flexibilnejšie vykurovanie potrebných priestorov. 

 

5. sprchy, sociálne zariadenia - stav zodpovedá veku. Odstránenie bežných porúch a obnovenie funkčnosti.

 

Pri kontrole bolo zistené, že v uvedenom objekte sú vykonané  revízne správy s potvrdenou spôsobilosťou. Z toho vyplýva, že okrem nutnosti bežných opráv nič nebráni riadnemu využívaniu športovej haly.

 

.

Na stretnutí s primátorom J. Slotom 20.2.06 sme predstavili našu ponuku týkajúcu sa dlhodobej správy a prevádzky  Športovej haly (ŠH) na Bôriku Centrom voľného času Žirafa. Pán primátor sa s touto myšlienkou stotožnil do takej miery, že ju osobne predniesol na 26. zasadnutí Mestského zastupiteľstva konanom v ten istý deň a vyzval prítomných poslancov k jej podpore. Tí... >>> viac

18.04.2006

 

 

od 18.04.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

agentúra michales* •  © 2006  • all rights reserved for www.zirafa.sk