free

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efektívnejšie hospodárenie bez zaťaženia mestského rozpočtu

 

Zlepšené a adresnejšie hospodárenie, mestský rozpočet

Zefektívnime príjmovú aj výdavkovú časť hospodárenia športovej haly s každoročným bezstratovým hospodárením. Racionálnejšou správou majetku odbremeníme rozpočet mesta od každoročnej mnohomiliónovej dotácie. (viď tabuľka, pričom je nutné pripočítať aj sanáciu záporných hospodárskych výsledkov)

 

 

Vlastnou činnosťou prispejeme k nárastu tržieb. Bude sa to týkať príjmov za prenájom hracej plochy (v dôsledku nárastu počtu platených aktivít), príjmov z prenájmov nebytových priestorov ako aj príjmov z reklamnej činnosti. Práve objem reklamných výnosov má z krátkodobého hľadiska najväčší rastový potenciál. Všetky prostriedky získané z prenájmu reklamných plôch budú smerovať priamo do rozpočtu športovej haly, bez provízii rôznym sprostredkovateľom ako je tomu v súčasnosti. Na strane výdavkov dôjde k výrazným škrtom nákladov  najmä v kapitole mzdových prostriedkov. Momentálny počet 14 pracovníkov bude znížený na 8 a to bez ohrozenia plynulosti riadnej prevádzky. Týmto riešením dôjde k úspore 1,8 mil. Sk ročne. Naopak nárast nákladov nastane pri spotrebe energie (za účelom nepretržitej celoročnej prevádzky) a výrazne sa zvýšia aj investície do opráv a údržby.

 

Väčší prílev finančných prostriedkov do investícii

Naším prínosom v tejto oblasti bude nárast množstva financií smerujúcich do hospodárenia a prevádzky objektu vo výške zodpovedajúcej finančným potrebám uvedených technických a športových cieľov. V zostávajúcom kalendárnom roku to bude 1,1 mil. Sk, ktoré budú použité najmä na komplexnú rekonštrukciu palubovky. Značný objem prostriedkov  vieme zabezpečiť aj nepriamo vo forme rôznych brigádnických prác. 

 

TABUĽKA>>>

 

 

.

Na stretnutí s primátorom J. Slotom 20.2.06 sme predstavili našu ponuku týkajúcu sa dlhodobej správy a prevádzky  Športovej haly (ŠH) na Bôriku Centrom voľného času Žirafa. Pán primátor sa s touto myšlienkou stotožnil do takej miery, že ju osobne predniesol na 26. zasadnutí Mestského zastupiteľstva konanom v ten istý deň a vyzval prítomných poslancov k jej podpore. Tí... >>> viac

18.03.2006

 

 

od 18.04.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

agentúra michales* •  © 2006  • all rights reserved for www.zirafa.sk