free

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločnosť Center Plaza CZ odstúpila od zámeru kúpy Športovej haly Bôrik a priľahlých pozemkov za účelom výstavby zábavno-nákupného centra. Na 26. zasadnutí Mestského zastupiteľstva (pondelok, 24.4.06)  o tom  informoval prítomných poslancov primátor J. Slota. Osud ŠH tak zostáva stále otvorený. Predmetné uznesenie MZ vám prinesieme v najbližších dňoch.

 

 

Uznesenie č. 31/2006

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

 

I.                    vyhlasuje

 

1.   výberové konanie na prenájom športovej haly za podmienky, že sa záujemca preukáže zabezpečením vo výške 30 mil. Sk, ktorých zabezpečí do dvoch mesiacov opravy tak, aby budova zodpovedala bezpečnostným predpisom a aby zabezpečil prevádzku budovy z vlastných zdrojov. V opačnom prípade mestské zastupiteľstvo súhlasí s odpredajom športovej haly za cenu 50 mil. Sk a priľahlých pozemkov za cenu 2000,– Sk/m2.

 

 

 

 

 

ARCHÍVNE SPRÁVY‹›

 

Vážení obyvatelia Žiliny!

 

Na stretnutí s primátorom J. Slotom 20.2.06 sme predstavili našu ponuku týkajúcu sa dlhodobej správy a prevádzky  Športovej haly (ŠH) na Bôriku Centrom voľného času Žirafa. Pán primátor sa s touto myšlienkou stotožnil do takej miery, že ju osobne predniesol na 26. zasadnutí Mestského zastupiteľstva konanom v ten istý deň a vyzval prítomných poslancov k jej podpore. Tí tak aj učinili a z toho plynúce uznesenie (jeho znenie nižšie) nás zaviazalo k viacerým úkonom a povinnostiam, ktoré sme splnili. V ŠH sme vykonali technickú, personálnu a finančnú kontrolu. Na základe jej výsledkov sme doručili Mestskému úradu plán finančného hospodárenia na najbližšie roky bez finančného zaťaženia mestského rozpočtu na rozdiel od súčasnosti. Mesto by tak ročne ušetrilo približne 4 500 000,- Sk (presné čísla vo finančnej analýze uvedenej nižšie). Všetko prebiehalo štandardným spôsobom, pripravovala sa zmluva o prenájme.

 

            Komplikácie nastali začiatkom apríla keď bola príprava nájomnej zmluvy Mestským úradom pozastavená. K vzniknutému stavu sme nedostali žiadne relevantné stanovisko. Táto situácia znamenala predzvesť zmeny postoja predstaviteľov mesta k našej iniciatíve.

 

Jasne to potvrdilo zasadnutie Mestskej rady zo dňa 12. 4. 2006, ktoré svojím kladným stanoviskom postúpilo na prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu (bude v pondelok 24. 4. 2006) návrh  predaja pozemkov (parkovísk za Domom techniky) ako aj trávnatých plôch vrátane objektu Športovej haly Bôrik. Záujemcom je spoločnosť Plaza Centers CZ (www.plazacenters.cz), ktorá v tejto lokalite už získala na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 12.12.2005, 14 236 m2 parciel v cene 2 000,- Sk/m2. Zámerom spoločnosti je vybudovať v tomto priestore zábavné a nákupné centrum. V prípade súhlasného postoja poslancov MZ s predajom ŠH, by Žilina prišla o  zázemie pre kolektívne halové športy, o jediný priestor pre konanie masových kultúrnych a spoločenských podujatí a v neposlednom rade o unikátny architektonický objekt.

 

Po strate futbalových ihrísk, ktoré padli za obeť OC Dubeň bez adekvátnej náhrady, by žilinská verejnosť stratila  ďalšie športovisko, ktoré aktívne navštevuje približne 2 500 obyvateľov nášho mesta. Nový investor nemá záujem o zachovanie súčasného spôsobu využitia objektu a nakoľko neexistuje iná priestorová alternatíva, bude to znamenať začiatok zániku napríklad futsalu, florbalu, mládežníckeho basketbalu, gymnastiky a koncertných podujatí. Apelujme na poslancov MZ (najmä na športovo zameraných, link), aby jednorázový komerčný efekt opäť raz nezvíťazil nad racionálnym myslením a dlhodobým pozitívnym prínosom zdravého telesného a duševného vývoja obyvateľov našej Žiliny.

 

Ak chcete vyjadriť svoj názor, prípadne máte zaujímavý nápad alebo podnet, urobte tak  prostredníctvom diskusie /TU/ alebo emailom /arena@zirafaarena.sk/ .

 

Žirafa CVČ

 

 

 

 

.

Na stretnutí s primátorom J. Slotom 20.2.06 sme predstavili našu ponuku týkajúcu sa dlhodobej správy a prevádzky  Športovej haly (ŠH) na Bôriku Centrom voľného času Žirafa. Pán primátor sa s touto myšlienkou stotožnil do takej miery, že ju osobne predniesol na 26. zasadnutí Mestského zastupiteľstva konanom v ten istý deň a vyzval prítomných poslancov k jej podpore. Tí... >>> viac

18.03.2006

 

 

od 18.04.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

agentúra michales* •  © 2006  • all rights reserved for www.zirafa.sk